Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Matforum via formuläret nedan.

Varumärket Pärsons ägs av HK Scan Abp i Åbo. Läs mer på www.hkscan.com

Om en meningsskiljaktighet mellan konsumenten och HKScan inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan konsumenten föra ärendet vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se) för att få saken prövad.

ARN:s postadress är: Box 174, 101 23 Stockholm.